صحرا

خمینی شهر انتهای خ شهرداری جنب کانال آب 

فروشگاه اینترنتی نون کامل

(سنگگ ، تافتون ، لواش و بربری ) سودابه