آرد قدس رضوی

المنتجات / محصولات

كارخانه آرد قدس رضوي براساس موافقت اصولي مورخ 1369/9/6 اداره كل صنايع استان خراسان براي توليد آرد والسي در قالب يكي از واحدهاي تابعه شركت نان قدس رضوي احداث و در تاريخ 1376/12/27 به ثبت رسيده است.

شرکه / شرکت

تولید انواع آرد

خبازی

نول

ستاره

شهادات / گواهینامه ها

دارای استاندارد های اجباری و . . .

فروشگاه اینترنتی نون کامل

(سنگگ ، تافتون ، لواش و بربری ) سودابه